DỰ ÁN FIRST BUSINESS NETWORK

First Business Network là một dự án lớn làm website chuyên sâu về kinh tế.

Dự án sẽ có website chính là 1st.vn một hệ thống lớn các website phụ đi kèm thuộc lĩnh vực kinh tế cùng nhiều lĩnh vực đa dạng khác.

Website sẽ là một nền tảng tổng hợp vừa kiêm nhiệm chức năng cung cấp tin tức vừa đóng vai trò là một kho dữ liệu quý cho cộng đồng học tập và bổ sung kiến thức.

Mục đích của dự án là tạo nên một hệ thống trực tuyến cung cấp kiến thức chuyên sâu về kinh tế cho cộng đồng. Trong đó ý nghĩa lớn nhất của First Business Network là tạo nên một sân chơi mới, nơi để các doanh nghiệp kết nối với nhau, hình thành nên một cộng đồng doanh nghiệp phát triển, vững mạnh.

Để có thể đảm bảo thực được mục đích và ý nghĩa ở trên, website chính sẽ liên kết với rất nhiều các nền tảng khác để tạo nên một mạng lưới rộng lớn, kết nối chặt chẽ với nhau, tạo ra những giá trị có ích cho cộng đồng.